1624283071660_Marja-Liisa%20Weckstr%C3%B6m%20Sinebrychoff%20(002)%20(002)-me.jpg
19.6.2021
Mitä kaikkea vas­tuul­li­suus­pää­tök­set saattavat pitää sisällään? Mikä on olen­nais­ta päätöksen on­nis­tu­mi­sel­le? Miten  Si­nebryc­hof­fis­ta tuli maailman en­sim­mäi­nen Coca-Colaa hii­li­neut­raa­lis­ti val­mis­ta­va yritys?
1621321017271_Harry%20Santam%C3%A4ki-me.jpg
18.5.2021
Mitkä päätökset ovat erityisen kriit­ti­siä star­tu­peil­le? Mitä voidaan ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la sanoa star­tu­pien pää­tök­sen­teos­ta? Mistä tiedetään, että ollaan oikealla tiellä? Milloin pitää osata sanoa ei?
1620630314679_Jukka%20K.Nurminen-me.jpg
8.5.2021

Mikä rooli on te­ko­ä­lyl­lä pää­tök­sen­teos­sa? Mille sen hyöty perustuu? Onko tekoäly vain isojen or­ga­ni­saa­tioi­den juttu? Mihin kannattaa panostaa tekoälyn käytössä?

1618426220523_Kai%20Konola%20vaaka%202-me.png
12.4.2021
Onko hajautus vai keskitys oikea ratkaisu? Miten valittu ratkaisu vaikuttaa stra­te­gian to­teu­tu­mi­seen ja or­ga­ni­saa­tion re­si­liens­siin? Mitä ko­ke­muk­sia on ihmisten osal­lis­ta­mi­ses­ta pää­tök­sen­te­koon? Vai­kut­ta­vat­ko eri kult­tuu­rit pää­tök­sen­te­koon?
1618425235770_Esko%20Hannula%20datatausta-me.png
20.3.2021
Miten helposti päätöksen toteutus jääkin puo­li­tie­hen! Miksi näin käy - onko tyy­pil­li­ses­ti kyse huonosta suun­nit­te­lus­ta, vastuiden epä­sel­vyy­des­tä vai siitä, että yritetään haukata liian iso pala yhdellä kertaa? Muutaman vinkin avulla voi to­teu­tuk­sen saada sujumaan mer­kit­tä­väs­ti paremmin.
hannonevanlinnabadgephoto-me.jpg
4.3.2021
Miten saat päätökset to­teut­ta­maan stra­te­gi­aa ja arvoja eikä viemään or­ga­ni­saa­tio­ta sat­tu­man­va­rai­siin suuntiin? Onko mah­dol­lis­ta delegoida pää­tök­sen­te­koa kas­vavas­sa yri­tyk­ses­sä? Onko pe­li­sään­nöis­tä hyötyä?
Hazy mountains

Yh­teys­tie­dot

Päivi Heikinheimo

paivi.heikinheimo@keyconsulting.fi

+358 400 503864

www.keyconsulting.fi

www.yritaoikein.fi

www.menestystarinaksi.blogspot.fi  

1621179834587_P%C3%A4ivi%20Heikinheimo-me.jpg